testPictoContact Nous contacter

OGOLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAZY

OGOLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAZY DALIVAL

 

 

Pobierz Warunki Sprzedaży Dalival

 

 

 

WPROWADZENIE
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży zostały sporządzone w języku francuskim i podlegają warunkom prawa francuskiego we wszystkich kwestiach, które mogą powstać w związku z interpretacją i wykonaniem ich klauzul. Jeżeli, z różnych powodów, niniejsze ogólne warunki sprzedaży zostałyby przetłumaczone lub sporządzone w innym języku, w przypadku sporu za autentyczną uznaje się wyłącznie francuską wersję warunków.

Kliknij tutaj, aby przeczytać Regulamin w języku francuskim

Warunki sprzedaży przedstawione poniżej, zgodnie z zasadami zawodowymi, zwyczajami krajowymi i międzynarodowymi, mają wyraźne zastosowanie, w przypadku braku szczegółowej umowy, do wszystkich transakcji sprzedaży zawieranych z arborystami, właścicielami szkółek, architektami krajobrazu, władzami lokalnymi, organizacjami producentów (OP), grupami, sprzedawcami detalicznymi itp. (zwanymi dalej Klientami), których kompetencje techniczne są równoważne z kompetencjami Sprzedającego. Złożenie zamówienia oznacza pełną akceptację przez klienta niniejszych warunków sprzedaży, które znajdują się w katalogach i/lub na wszystkich dokumentach handlowych. Niniejsze warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi warunkami określonymi przez Klienta, a w szczególności, lecz nie wyłącznie, przed jego ogólnymi warunkami zakupu lub klauzulami określonymi w jego zamówieniach zakupu i innych dokumentach handlowych, które nie będą skuteczne wobec Sprzedawcy, chyba że zostaną zaakceptowane na piśmie przez Sprzedawcę.

I – ZAMÓWIENIA
Każde zamówienie złożone przez Klienta uważa się za przyjęte lub potwierdzone przez Sprzedawcę dopiero po odesłaniu przez Klienta w ciągu 15 dni skróconego Formularza Zamówienia przesłanego przez Sprzedawcę wraz z odpowiednią wpłatą. Jeżeli Klient tego nie uczyni, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, przy czym brak wpłaty zaliczki nie powoduje automatycznego anulowania zamówienia.
Anulowanie zamówienia po rozpoczęciu produkcji skutkuje, bez uprzedzenia, naliczeniem kary umownej, której wysokość będzie równa planowanej zaliczce.
Ze względu na losowy charakter produkcji, który jest związany z jej żywą naturą i którego Klient jest świadomy, przyjęte lub potwierdzone zamówienia będą realizowane w miarę możliwości. Mogą one zatem podlegać przesunięciu, podziałowi, redukcji lub anulowaniu, nawet po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, w przypadku braków produkcyjnych lub zera.
Będzie to również miało miejsce w przypadku decyzji administracyjnej lub siły wyższej, które są związane z warunkami klimatycznymi, asfiksją, szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną lub innymi nieszczęściami, takimi jak poważne choroby lub inwazje pasożytów, niemożnością normalnego transportu zgodnego z charakterem produktu, strajkiem lub innymi niepokojami społecznymi, pożarem, dobrowolnym zniszczeniem z uzasadnionych powodów związanych z charakterem produktu itp.
Ponadto, niektóre artykuły mogą ulec przypadkowemu zniszczeniu lub być w momencie przygotowywania zamówienia nieodpowiednie, aby dać satysfakcję Klientom. W związku z tym Sprzedawca zastrzega sobie prawo, niezależnie od korespondencji prowadzonej przed realizacją zamówienia i niezależnie od daty rejestracji zamówienia, do równomiernego podziału produkcji pomiędzy wszystkich Klientów. Jednakże, o ile w momencie składania zamówienia nie zostanie pisemnie ustalone inaczej, towary nie posiadające jakości żądanej odmiany zostaną zastąpione towarami o jakości odmiany i cenie najbardziej do niej zbliżonej.
Niedostarczenie artykułów, których nie ma w magazynie lub które są niedostępne w momencie składania zamówienia, nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Klienta.

II – CENY
O ile w formularzu zamówienia nie zostaną określone specjalne warunki, cenami obowiązującymi u Sprzedawcy są ceny z cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. Ceny podane w formularzach zamówień stanowią ceny podstawowe, które mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia wahań koniunkturalnych w trakcie sezonu sprzedaży. O takich zmianach Klient zostanie poinformowany przed dostawą towaru.
Ceny Sprzedawcy nie zawierają podatku od ośrodków produkcyjnych i magazynów, w których znajdują się towary Sprzedawcy i zostaną powiększone o podatki ustawowe obowiązujące w dniu wystawienia faktury. Każda zmiana ustawowej stawki podatku VAT lub jakiegokolwiek innego podatku prawnego zostanie automatycznie odzwierciedlona w cenie produktów i usług, w dniu wskazanym przez tekst ustawodawczy lub wykonawczy.

III – SPECJALNE WARUNKI SPRZEDAŻY CHRONIONYCH ODMIAN OWOCÓW
Odmiany chronione zgłoszeniem lub tytułem do Świadectwa Odmiany Roślin (zwane dalej „odmianami chronionymi”) oznaczone są w katalogu Sprzedającego słowem (COV). Nabywcy sadzonek tych odmian zabrania się ich rozmnażania, nawet na użytek własny, a także przekazywania lub darowania osobom trzecim, nawet nieodpłatnie, za wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego (sadzonki, gałęzie i szczepy itp.). Eksploatacja sadzonek i sprzedaż owoców tych odmian może być prowadzona z wykorzystaniem nazw odmian i/lub zarejestrowanych znaków towarowych wyłącznie przez osoby, które nabyły do tego prawo poprzez zakup sadzonek opatrzonych odpowiednimi etykietami gwarancji autentyczności lub poprzez umowę szczepienia, zgodnie z umowami eksploatacji odmian, które Klient może być zobowiązany podpisać z właścicielem odmian lub jego cesjonariuszami, przed przystąpieniem do sadzenia. Właściciel praw własności intelektualnej lub jego cesjonariusze zastrzegają sobie prawo do ścigania, dowolnymi środkami, każdego sprawcy, jeśli to konieczne, za naruszenie ich praw.
Klient zostanie poinformowany na piśmie przez Sprzedawcę w momencie składania zamówienia w przypadku, gdy pewne umowy i przepisy zabraniają Sprzedawcy eksportu niektórych odmian z jego katalogu do niektórych krajów.

IV – WARUNKI PŁATNOŚCI
Wszystkie sprzedaże uważa się za dokonane i płatne w momencie odbioru towaru z magazynu Sprzedającego.
Faktury muszą być zapłacone w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia faktury. Płatności dokonuje się w miejscu zamieszkania lub w głównym miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedającego. Za zapłatę przed terminem płatności nie udziela się rabatu.
W przypadku niezapłacenia jednej faktury lub weksla w uzgodnionym terminie płatności, wszystkie faktury lub weksle, które nie stały się jeszcze wymagalne, stają się ipso iure i bez uprzedzenia wymagalne w odniesieniu do wszystkich zamówień zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji. Polubowna lub sądowa likwidacja majątku dłużnika, zaprzestanie działalności gospodarczej lub jego śmierć powodują natychmiastową zapłatę należnych kwot z tytułu odsetek i kapitału.
Zgodnie z postanowieniami artykułów od L441-10 do L441-16 francuskiego kodeksu handlowego, kary za zwłokę są płatne w dniu następującym po dacie rozliczenia wskazanej na fakturze, jeśli należne kwoty zostaną zapłacone po tej dacie.
Stopa procentowa tych kar jest równa Średniej Efektywnej Stopie Procentowej stosowanej w poprzednim kwartale kalendarzowym przez instytucje kredytowe dla kredytów w rachunku bieżącym dla firm plus 2,5 punktów procentowych, przy czym stopa ta nie może być niższa niż trzy (3) razy ustawowa stopa procentowa. Kary te są płatne bez konieczności wysyłania upomnienia.
Dłużnik zalegający ze spłatą jest ponadto zobowiązany do zapłaty stałego odszkodowania za koszty inkasa i zarządzania niezapłaconą kwotą w wysokości czterdziestu (40) euro, bez uprzedniego wezwania. Jeśli koszty windykacji, a w szczególności koszty prawne powstałe w wyniku postępowania windykacyjnego są wyższe niż ta rekompensata, sprzedający jest upoważniony do otrzymania dodatkowej rekompensaty na podstawie dowodu.
Ponadto do kwoty niezapłaconej i jeszcze należnych kwot zostanie zastosowana klauzula karna w wysokości piętnastu procent (15%) jako stałe odszkodowanie za poniesioną szkodę, bez uprzedniego zawiadomienia o zwłoce.
W przypadku płatności wekslami, ich akceptacja przez Klienta musi nastąpić po otrzymaniu faktury. Akceptacja ta nie skutkuje odstępstwem od wyżej wymienionych warunków płatności dotyczących uiszczenia dopłat za zwłokę.
Odmowa przyjęcia weksli po dostarczeniu towaru skutkuje koniecznością zapłaty przez Klienta gotówką oraz odpowiednich kosztów i dopłat.
Ceny są ustalane i płatne w walucie Sprzedającego, tj. w Euro.

V – DOSTAWA
Warunki dostawy – O ile nie uzgodniono inaczej, ceny podawane są loco centra produkcyjne i magazyny, w których znajdują się towary Sprzedającego, bez opakowania, na samochodach ciężarowych, wagonach lub kontenerach. Koszty opakowania (kartony, palety itp.) oraz dostawy do domu ponosi Klient. Będą one fakturowane dodatkowo do towaru, jeśli Sprzedający będzie musiał je ponieść w imieniu Klienta.
Poza wyjątkowymi przypadkami opakowania nie są odbierane. Ceny podane na fakturze zawierają koszty robocizny i materiałów. Zgodnie ze zwyczajem i prawem produkty ogrodnicze są uznawane za dopuszczone do obrotu w sklepach Sprzedającego w opakowaniach. Przewożone są one na koszt i ryzyko Klienta, nawet jeśli są wysyłane jako opłacony transport.
Wynika z tego, że wyłącznie adresat jest uprawniony do złożenia skargi do odpowiedzialnych przewoźników lub do wszelkich organów administracyjnych lub rządowych w przypadku problemów lub opóźnień, które mogą wystąpić podczas wwozu towarów do jego kraju, przekroczenia terminów dostawy, uszkodzenia paczek lub towarów. W żadnym wypadku Klient nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty Sprzedawcy za towar.
Termin dostawy – Wysyłki są realizowane w zależności od terminu nadejścia zamówień oraz warunków atmosferycznych. Podane terminy dostaw są jedynie orientacyjne i nie jest dopuszczalna odmowa dostawy z powodu wcześniejszej lub późniejszej dostawy, pod warunkiem, że wspomniana dostawa ma miejsce w normalnym okresie sadzenia lub, jeśli ma miejsce poza normalnym okresem sadzenia, że opóźnienie lub wcześniejsza dostawa, o której mowa, nie może zagrozić wznowieniu sadzenia dostarczonych towarów. Wszelkie opóźnienia nie uprawniają Klienta do anulowania sprzedaży, odmowy przyjęcia towaru lub automatycznego potrącenia rabatów lub kar.

VI – REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotyczące wyglądu zewnętrznego roślin i ich ilości muszą być zgłoszone w ciągu 3 dni od wydania towaru Klientowi.
Każda reklamacja dotycząca braku zwrotu towaru musi być złożona w normalnym terminie zwrotu po przekazaniu towaru i nie może przekroczyć dwóch miesięcy od pierwszego dnia wiosny po przekazaniu towaru.
Każda reklamacja dotycząca autentyczności odmiany musi zostać złożona w zwykłym terminie kontroli następującym po dacie przekazania towaru Klientowi i nie może przekroczyć okresu dwóch (2) lat w przypadku jabłoni i trzech (3) lat w przypadku grusz i owoców pestkowych, licząc od daty przekazania.
Każda należycie uzasadniona reklamacja musi zostać przesłana do Sprzedawcy w wyżej wymienionym terminie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

VII – ŚRODKI ZARADCZE WOBEC PRZEWOŹNIKÓW
W KAŻDYM PRZYPADKU TOWAR PODRÓŻUJE NA RYZYKO KLIENTA. KLIENT JEST JEDYNYM SĘDZIĄ I ODPOWIEDZIALNYM ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ ZGŁOSZONE PO PRZYBYCIU TOWARU.
Natychmiast po odebraniu towaru z magazynu Sprzedającego, w trakcie transportu, po otrzymaniu i użyciu towaru, Klient musi natychmiast odpowiednio zadbać o rośliny, szczególnie w przypadku przybycia w bardzo gorącej lub bardzo zimnej pogodzie. W tym ostatnim przypadku towar musi być umieszczony w pomieszczeniu o umiarkowanej temperaturze, w którym rozmrażanie będzie przebiegało powoli i bez uszkodzeń. Ponieważ mróz jest przypadkiem siły wyższej, przewoźnik odpowiada za spowodowane przez niego szkody tylko wtedy, gdy przekroczone zostaną ustawowe terminy transportu.
W przypadku przekroczenia terminów przewozu odbiorca ma 3 dni, nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy, na powiadomienie o tym fakcie przewoźnika w drodze czynności pozasądowej lub listem poleconym.
Ubezpieczenie: Ponieważ Klient przejmuje wszelkie ryzyko związane z towarem, w szczególności związane z transportem, to na nim spoczywa obowiązek wykupienia niezbędnej polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli towar jest ubezpieczony, w przypadku szkody odbiorca musi ściśle przestrzegać postanowień polisy ubezpieczeniowej.

VIII – GWARANCJE
Sprzedający gwarantuje Klientowi, w momencie odbioru ze swoich magazynów, dostawę solidnych, uczciwych i nadających się do sprzedaży towarów, zgodnie ze stanem wiedzy naukowej i technicznej w momencie produkcji.
Zachowanie się dostarczonego produktu jest w dużej mierze uwarunkowane (i) starannością Klienta w momencie odbioru z jego magazynów, podczas transportu i w momencie przybycia, (ii) czynnikami trudnymi lub niemożliwymi do oceny lub przewidzenia, które nie mogą być kontrolowane przez Sprzedawcę i które mogą się różnić w zależności od regionu, środowiska, warunków agronomicznych i atmosferycznych, (iii) technikami i operacjami uprawy, Sprzedawca nie może zapewnić gwarancji odzyskania lub rozwoju ani gwarancji zbiorów, nawet po udzieleniu porad i sugestii, a uzyskane wyniki nie zależą wyłącznie od jakości dostarczonych produktów.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku transportu, formalności celnych lub administracyjnych przy wjeździe do krajów obcych, zabiegów prawnych i obowiązkowych przeprowadzonych przez Sprzedającego lub przedstawicieli władz danych krajów przed lub w trakcie dostawy, zabiegów i operacji uprawowych przeprowadzonych po dostawie, a także za wszelkie problemy, które mogą powstać po odebraniu towaru przez Klienta z magazynu Sprzedającego.
Sprzedawca, wydawca i hodowca nie ponoszą odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu i na jakiejkolwiek podstawie, za wszystkie odmiany uznane za tolerancyjne na choroby, bakterie, owady lub jakąkolwiek inną agresję zewnętrzną, a w szczególności za wszystkie odmiany uznane za odporne na parcha jabłoni (odporność na wspólną rasę parcha jabłoni niosącą gen Vf), w przypadku obejścia tych tolerancji i odporności.
Pomimo wszelkich środków ostrożności podjętych w procesie selekcji, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za genetyczną i sanitarną niestabilność roślin i/lub nieprzewidywalność odmian roślin i ich mutacji, które mogą mieć wpływ na towary lub produkty wprowadzane do obrotu przez Klienta.
W przypadku, gdy Klient przetwarza towar dostarczony przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi z jakiegokolwiek powodu odpowiedzialności za przetworzenie towaru przez Klienta lub za dostarczenie i wykorzystanie przez jakąkolwiek osobę produktu powstałego w wyniku takiego przetworzenia. Klient powstrzyma się również od pociągania Sprzedawcy do odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek problemów, które mogą powstać na tym poziomie.
W odniesieniu do odmian podkładek w ogólności, a w szczególności tych, w przypadku których Sprzedawca, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej i naukowej w momencie sprzedaży, nie jest w stanie uzyskać wystarczających informacji zwrotnych z upraw na dużą skalę w sadach, niezależnie od tego, czy są sprzedawane pojedynczo czy szczepione, oraz biorąc pod uwagę, że zachowanie dostarczonego produktu jest w dużej mierze uwarunkowane (i) czynnikami, które są trudne lub niemożliwe do oceny lub przewidzenia, i które nie mogą być kontrolowane przez Sprzedawcę, a które mogą różnić się w zależności od regionu, (ii) technikami i operacjami uprawowymi, Sprzedający nie może zapewnić Klientowi, przez cały cykl życia produktu, gwarancji rozwoju lub zbioru wspomnianej podkładki lub drzewa na tej podkładce zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami Klienta, nawet po udzieleniu porad i sugestii, ponieważ uzyskane wyniki nie zależą wyłącznie od jakości dostarczonych produktów.
Z uwagi na charakter sprzedawanych produktów, odpowiedzialność Sprzedającego, w przypadku udowodnionego błędu z jego strony, w żadnym wypadku, a w szczególności w przypadku zmieszania, nie może przekroczyć całkowitej kwoty dostarczonej dostawy, w tym za uzasadnione koszty wynikające ze zwrotu towaru. W ramach odszkodowania Sprzedający zobowiązuje się do wymiany artykułu w dostarczonej jakości lub do zwrotu kwoty dostawy, o ile Klient dokonał zapłaty, z wyłączeniem wszelkich odszkodowań i innych świadczeń odszkodowawczych.

IX – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Klient może być zobowiązany do stosowania odmian chronionych znakami towarowymi i/lub tytułami ochrony odmian roślin.
Klient przyjmuje do wiadomości, że nie ma prawa do tych znaków towarowych i/lub tytułów ochronnych odmian roślin i zobowiązuje się ich nie naruszać. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o wszelkich znanych mu naruszeniach praw Sprzedającego (w szczególności o podróbkach i nieuczciwej konkurencji) i zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy w celu usunięcia tych naruszeń.
Ponadto wszelkie mutacje odmian chronionych muszą być bezzwłocznie zgłoszone ich właścicielowi lub uprawnionemu i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela odmiany wyjściowej lub uprawnionego. W przypadku nieprzestrzegania tej klauzuli, podmiot gospodarczy zostanie uznany za naruszającego prawo.

X – KLAUZULE DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów do momentu faktycznego zapłacenia przez Klienta pełnej ceny, zarówno w zakresie należności głównych, jak i akcesoriów. W tym względzie wręczenie weksli lub papierów wartościowych tworzących zobowiązanie do zapłaty nie stanowi zapłaty w rozumieniu niniejszego postanowienia.
Klient, o ile nie jest arborystą, jest upoważniony w normalnym toku swojej działalności, z wyjątkiem produktów będących przedmiotem umów próbnych, umów o niepowielaniu lub umów specjalnych, do odsprzedaży dostarczonych towarów. Jednakże nie może on ich zastawić lub przenieść ich własności jako zabezpieczenia. Odsprzedaż towaru kupującemu będącemu osobą trzecią skutkuje tym samym odstąpieniem przez Klienta na rzecz Sprzedającego wszelkich roszczeń wynikających z tej odsprzedaży kupującemu będącemu osobą trzecią. Upoważnienie do odsprzedaży zostaje automatycznie cofnięte w przypadku odstąpienia płatności przez Klienta.
Klient jest również uprawniony do przetwarzania dostarczonego towaru w ramach normalnej działalności gospodarczej. W tym przypadku klient niniejszym przenosi na Sprzedającego własność przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia w celu zabezpieczenia praw Sprzedającego zgodnie z punktem 1. Jeżeli dostarczony towar zostanie przetworzony z innymi towarami nie należącymi do Sprzedawcy, Sprzedawca nabywa współwłasność uzyskanego nowego produktu proporcjonalnie do swoich praw. W przypadku zajęcia lub jakiejkolwiek innej interwencji osoby trzeciej wobec Klienta, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy.
Niniejsza klauzula zastrzeżenia własności nie wyklucza przeniesienia na Klienta ryzyka utraty lub pogorszenia stanu sprzedanych towarów, jak również szkód, które mogą one spowodować.

XI-POUFNOŚĆ, PRZETWARZANIE DANYCH I SWOBODY
Informacje przekazywane Sprzedającemu przez Kupującego przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego i w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim.
Kupujący ma prawo dostępu, zmiany i sprostowania wszelkich dotyczących go danych osobowych, zgodnie z art. 34 znowelizowanej francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku. Aby skorzystać z tego prawa, może on wysłać list za potwierdzeniem odbioru i dowodem tożsamości do CIL DALIVAL, 75 avenue Jean Joxé, BP 90503, 49105 ANGERS Cedex.

XII – JURYSDYKCJA
W przypadku sporu pomiędzy osobami posiadającymi przymiot handlowca, wyłącznie sądy właściwe dla siedziby handlowca, nawet w przypadku wezwania do gwarancji lub wielości pozwanych, a mianowicie Sąd Handlowy SOISSONS orzekający w prawie francuskim. W przypadku, gdyby jedna z klauzul niniejszych warunków sprzedaży została unieważniona z jakiegokolwiek powodu, pozostałe klauzule pozostają w mocy i muszą być respektowane przez Klienta.

 

Badania

POZNAJ IFO
POZNAJ IFO

Aktualności

ZOBACZ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI
noyauscopes - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Noyauscope pommscope - newletter

Pokaż wszystkie Noyauscopes
pommscope - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Pommoscope pommscope - newletter

Pokaż wszystkie Pommoscopes
cidriscopes - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Cidriscopes pommscope - newletter

Pokaż Cidriscope